Katalog součástek -> Tranzistory -> BC157V

BC157VBC157V v katalogu součástek 1983:
Katalog součástek -> Tranzistory -> BC157V